Πολιτική Απορρήτου

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


1. Η προστασία των Προσωπικών Δεδομένων των καταναλωτών αποτελεί προτεραιότητά της εταιρίας μας. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων, διέπεται στο σύνολο της από τους όρους της παρούσας σύμβασης και τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις του ελληνικού αλλά και του κοινοτικού δικαίου σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τις Αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), τις οποίες απόλυτα σεβόμαστε και τηρούμε πλήρως. Οποιαδήποτε νομοθετική μεταβολή στο μέλλον, θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. Προκειμένου να διαθέσουμε σε εσάς τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες και προϊόντα και να διευκολύνουμε τις αγορές σας, συλλέγουμε προσωπικά στοιχεία μόνο με τη ρητή συγκατάθεσή σας και αφού προηγουμένως ενημερωθείτε πλήρως για τα δικαιώματά σας, όπως αυτά προβλέπονται στις διατάξεις του Κανονισμού 679/2016 GDPR και του ερμηνευτικού αυτού ελληνικού Νόμου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η Εταιρεία μας έχει ως πρωταρχικό στόχο την παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών με σεβασμό στα δικαιώματα των καταναλωτών/χρηστών του ιστοτόπου μας γι’ αυτό και λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία μέτρα εντός των πλαισίων του νόμου.

2. Οι καταναλωτές και οι χρήστες των υπηρεσιών του eshop μας κατά την περιήγησή τους, ενδέχεται να τους ζητηθεί να δώσουν εκουσίως πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα τους προκειμένου να εγγραφούν ως χρήστες στις υπηρεσίες μας, να πραγματοποιήσουν παραγγελίες προϊόντων, να λαμβάνουν ενημερώσεις, και μαθαίνουν πρώτοι τα νέα μας προϊόντα.

Τα προσωπικά στοιχεία συλλέγονται από εμάς μόνον κατά την εγγραφή σας στις υπηρεσίες μας ως μέλη και περιορίζονται στο ονοματεπώνυμο σας, ένα σταθερό τηλέφωνο, διεύθυνση (οδός, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας), διεύθυνση αποστολής της παραγγελίας και τύπο παραστατικού (απόδειξη, τιμολόγιο). Παράλληλα, ζητάμε κάποια στοιχεία όπως αριθμό κινητού τηλεφώνου (στην περίπτωση που χρειαζόμαστε να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας). Δεδομένα παραστατικού: Στην περίπτωση που εκδώσουμε τιμολόγιο χρειαζόμαστε το όνομα της εταιρείας, Α.Φ.Μ. και διεύθυνση της έδρας της. Με τους παρόντες όρους έχουμε το δικαίωμα κατά το προσυμβατικό στάδιο να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα, χωρίς την οποία (επεξεργασία) δεν μπορούμε να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας, ενώ μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ασκήσετε τα δικαιώματα σας. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων χωρίς προειδοποίηση. Σας προτρέπουμε, όπως ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής συμμετοχή σας στις υπηρεσίες μας συνεπάγεται την αποδοχή σας ως προς όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

3. Στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα περιλαμβάνεται κάθε πληροφορία που μπορεί να ταυτοποιήσει άτομο, πραγματικά ή δυνητικά.  Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (απλά και ευαίσθητα), σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του Κανονισμού 679/2016 ΕΕ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, είναι: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα. Τα απλά προσωπικά δεδομένα είναι όλα τα μη ευαίσθητα. Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των καταναλωτών– χρηστών, είναι κάθε πράξη η οποία εκτός των άλλων συνίσταται σε συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή μεταβολή, ανάκτηση, διαγραφή, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, κοινολόγηση με διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης. Η Εταιρεία μας λαμβάνει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων των χρηστών από οποιαδήποτε τυχαία ή με πρόθεση καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, δημοσίευση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

4. Η Εταιρεία ενεργώντας με βάση την αρχή της νομιμότητας, της αντικειμενικότητας, της ακρίβειας, της διαφάνειας, της ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας, του περιορισμού του σκοπού, της ελαχιστοποίησης και του περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης, προβαίνει σε επεξεργασία δεδομένων των χρηστών, τα οποία αποκτά με νόμιμο τρόπο και διατηρεί σε αρχείο, σεβόμενη τις προϋποθέσεις του νόμου. Η Εταιρεία μας προβαίνει σε νόμιμη επεξεργασία των δεδομένων των χρηστών τα οποία συλλέγει κατά για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και με νόμιμο τρόπο, κατόπιν ενημέρωσης του χρήστη και τα οποία, υφίστανται θεμιτή και νόμιμη επεξεργασία στο πλαίσιο των σκοπών αυτών.

5. Η επεξεργασία των δεδομένων των χρηστών δικαιολογείται μεταξύ άλλων για την εκτέλεση των παραγγελιών των χρηστών, για την αιτηθείσα ενημέρωση των χρηστών μέσω newsletter και την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη παροχή σε αυτούς των προσφερόμενων υπηρεσιών της Εταιρείας. Η εταιρία μας επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, διαβιβάζοντας τα αποκλειστικά και μόνο στις συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων. Η επεξεργασία περιορίζεται στο απολύτως αναγκαίο μέτρο, συλλέγοντας όχι περισσότερα δεδομένα από όσα κάθε φορά απαιτούνται με βάση τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται. Η Εταιρεία μας αρχειοθετεί τις συναλλαγές που γίνονται με τους καταναλωτές – χρήστες του παρόντος ιστοτόπου, με σκοπό την ομαλή διεκπεραίωση των παραγγελιών. Δυνατότητα πρόσβασης των καταναλωτών σε αυτές υπάρχει μέσα από τον λογαριασμό τους ή εφόσον ζητηθεί από αυτούς.

6. Μοναδικές, περιπτώσει σύμφωνα με το νόμο (αρ. 6 παρ. 1 Κανονισμού 679/2016 ΕΕ) στις οποίες ενδέχεται να προβoούμε σε επεξεργασία των δεδομένων των χρηστών χωρίς τη συγκατάθεσή τους είναι οι κάτωθι:

α) όταν η επεξεργασία των δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης (πχ πώληση) ή για όλες τις αναγκαίες ενέργειες που απαιτούνται να γίνουν από εμάς πριν από τη σύναψη σύμβασης (προσφορά προϊόντων-πληροφορίες)

β) η επεξεργασία είναι αναγκαία για την συμμόρφωση μας με έννομη υποχρέωση

γ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων μας, εκτός εάν υπερισχύει το συμφέρον ή τα δικαιώματα τα δικά σας που επιβάλλουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ιδίως εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι παιδί.

7. Περαιτέρω, η επεξεργασία δεδομένων από την Εταιρεία μας επιτρέπεται και όταν: ο χρήστης κατόπιν αναλυτικής ενημέρωσης για τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας, τους αποδέκτες των δεδομένων ή τις κατηγορίες αποδεκτών, έχει δώσει τη συγκατάθεσή του.

8. Τα τεχνικά μέσα και τα πληροφοριακά συστήματα της εταιρίας μας είναι σχεδιασμένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να η εταιρία μας να κρατά τα λιγότερα δυνατά προσωπικά σας δεδομένα και μόνο για τους ενδεδειγμένους σκοπούς. Στην επιτρεπόμενη αποθήκευση και επεξεργασία ανήκουν ενδεικτικά η ενημέρωση του επισκέπτη-χρήστη, η ολοκλήρωση της παραγγελίας του, η παροχή των ζητηθεισών υπηρεσιών και κάθε αναγκαία ενέργεια στα πλαίσια της σύμβασης με την Εταιρεία μας.

Η εταιρία μας σε καμία περίπτωση δε συλλέγει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

9. Οι χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας ενημερώνονται για τη συλλογή, την έκταση, το σκοπό και τον όγκο των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται κατά το στάδιο που αυτά συλλέγονται. Οι χρήστες έχουν συγκεκριμένα δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα και σύμφωνα με τον Νόμο, μεταξύ άλλων το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης στα δεδομένα τους, το δικαίωμα εναντίωσης-αντίρρησης (αρθρ.12-15 του Κανονισμού 679/2016 ΕΕ). Ειδικά ο χρήστης και φορέας των δικαιωμάτων έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τον εμάς τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν καθώς και το δικαίωμα για διαγραφή των δεδομένων αυτών (αρθρ.16-17 του Κανονισμού 679/2016 ΕΕ). Οι χρήστες έχουν επίσης το δικαίωμα της φορητότητας των δεδομένων τους και της διαβίβασης αυτών σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από την Εταιρία μας (αρθρ.18-20 του Κανονισμού 679/2016 ΕΕ). Για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email: info@trampolinoshoes.gr.

10. Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας δεν αποθηκεύονται από την εταιρεία μας κατά τη διάρκεια της συναλλαγής, αλλά καταχωρούνται απευθείας σε ασφαλές περιβάλλον της συνεργαζόμενης τράπεζας ALPHA που έχει αναλάβει τη δρομολόγηση των καρτών.

11. H Εταιρία μας τηρεί το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), που είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (websites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά.

12. Οι επισκέπτες-χρήστες του eshop trampolinoshoes.gr κατά την δήλωση των στοιχείων τους στα πλαίσια των συναλλαγών τους με το κατάστημα μας, της εγγραφής ως μέλο και σε κάθε άλλη περίπτωση, ενημερώνονται και αποδέχονται την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων μέσω της πολιτικής απορρήτου μας που ενσωματώνεται στην παρούσα πολιτική, για τις ανάγκες της ομαλής διεκπεραίωσης της συναλλαγής και της πρόσφορης παροχής των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου. Η εθελοντική καταχώριση από τους επισκέπτες-χρήστες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος των προσωπικών τους δεδομένων, παρέχει το δικαίωμα στην σε εμάς να προβούμε σε επεξεργασία των δεδομένων αυτών προκειμένου να εκτελέσουμε προσηκόντως τις παραγγελίες και να προσφέρουμε αποτελεσματικά και ταχύτατα τις ζητηθείσες από τους χρήστες μας υπηρεσίες.


«COOKIES»

Cookies είναι σαν μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία αποστέλλονται και αποθηκεύονται με τη βοήθεια του φυλλομετρητή (browser) στις διάφορες συσκευές σας (πχ. υπολογιστή, tablet, κινητό τηλέφωνο κ.α.) σε ένα συγκεκριμένο μέρος. Κάποια Cookies είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της ιστοσελίδας, ενώ άλλα χρησιμοποιούνται για να βελτιώσουν την εμπειρία χρήστη και να διευκολύνουν την περιήγηση στην ιστοσελίδα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τα cookies που χρησιμοποιούμε επισκεπτόμενοι την πολιτική cookies της επιχείρησης μας.